دسته بندی خدمات: تحلیل داده

استاندارد

۱- جستجو و پیدا کردن آپارتمان

ما در تماس روزانه با مدیران و مشاوران زبردست املاک هستیم تا بتوانیم بهترین سود را به شما برسانیم.

استاندارد

۲- بررسی و تائید مدارک

آپارتمان‌های خریداری شده حتما باید دارای اسناد مالکیت ثبتی ۶ دانگ داشته باشند.

استاندارد

۳- عقد مبایعه نامه و پرداخت ثمن معامله

مجموعه ۱ از ۱۰۰۰۰ آپارتمان‌های قابل سرمایه گذاری را با قیمت مناسب خریداری نموده و پس از انجام مبایعه‌نامه کل مبلغ ثمن را پرداخت می‌نماید

استاندارد

۴- تقسیم قیمت آپارتمان به ۱۰۰۰۰ واحد

مبلغ خریداری شده آپارتمان به ۱۰۰۰۰ قسمت تقسیم می گردد که هر واحد قابل واگذاری و سرمایه گذاری می باشد.

استاندارد

۵- بازسازی آپارتمان‌ها

مجموعه ۱ از ۱۰۰۰۰ پس از تحویل گرفتن آپارتمان مورد نظر، شروع به بازسازی می‌کند و کلیه هزینه‌های بازسازی را مجموعه پرداخت خواهد کرد

استاندارد

۶- فروش و پرداخت ۹۰% سود به شرکا

فروش و پرداخت ۹۰% سود به شرکا آپارتمان پس از بازسازی به بهترین قیمت به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌ها ۹۰% سود را به سرمایه گذاران پرداخت می‌نماید.