۶- فروش و پرداخت ۹۰% سود به شرکا

آپارتمان پس از بازسازی به بهترین قیمت به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌ها ۹۰% سود را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌نماید .

نحوه محاسبه سود خالص:

قیمت نهایی خرید = کمیسیون خرید + مبلغ خرید آپارتمان

قیمت تمام شده = ۱۰% حق العمل بازسازی + هزینه‌های بازسازی +  قیمت نهایی خرید

     سود خالص = کمسیون فروش – قیمت تمام شده – قیمت فروش

سود سرمایه‌گذاران = ۹۰% X سود خالص

سود مجموعه = ۱۰% X سود خالص