۴- تقسیم قیمت آپارتمان به ۱۰۰۰۰ واحد

تقسیم قیمت آپارتمان به ۱۰۰۰۰ واحد

مبلغ خریداری شده آپارتمان به ۱۰۰۰۰ قسمت تقسیم می‌گردد که هر واحد قابل واگذاری و سرمایه‌گذاری می‌باشد؛ بعنوان مثال چنانچه آپارتمان به قیمت هفت میلیارد تومان خریداری شده باشد، قیمت نهایی بعلاوه کمیسیون مربوطه و تقسیم بر ۱۰۰۰۰ واحد می‌شود.

هر شخص به واسطه میزان سرمایه خود می‌تواند تعدادی سهم خریداری نماید.