۲- بررسی و تائید مدارک

آپارتمان‌های خریداری شده حتما باید دارای اسناد مالکیت ثبتی شش دانگ داشته باشند. طبق دستورالعمل مجموعه ۱az10000 خریداری قولنامه‌ای و خریداری آپارتمان‌هایی که بدون سند مالکیت شش دانگ می‌باشند، منع گشته است .