۵- بازسازی آپارتمان‌ها

بازسازی

مجموعه ۱ از ۱۰۰۰۰ پس از تحویل گرفتن آپارتمان مورد نظر، شروع به بازسازی می‌کند و کلیه هزینه‌های بازسازی را مجموعه پرداخت خواهد کرد و تمامی فاکتورها و اسناد مربوطه به سمع و نظر سرمایه‌گذاران خواهد رسید.